ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ลิงค์หน่วยงานภายนอกในกระบวนการยุติธรรม

1.ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

2.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

3.กรมคุมประพฤติ

4.กรมบังคับคดี

5.ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 7

6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา

7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

9.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

10.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

11.ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

12.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา