ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ผู้พิพากษาสมทบ