ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

Phayao Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางบวก เยาวชนจิตสาธารณะ "I am good enough"
image

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางบวก เยาวชนจิตสาธารณะ “I am good enough” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝัง    จิตสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ตระหนักถึงการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการด้วย ณ วัดสันช้างหิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image